Ex. fac oppgave. Fikk B.

Oppgave

Hvis guy i en nødssituasjon har valget mellom å redde en fem år gammel, frisk smat sunn førerhund og en utslitt narkoman, vil svært mange mennesker føle e beklemmende å velge hunden. Diskuter problematiken ut af m?rket Smarts samt Singers artikler. Hvilket synspunkt har du selv i saken, og ut fra hvilken begrunnelse?

Hvem har rett til liv?

Innholdsfortegnelse

1 . Innledning

2 . Utilitarismen

a. J. M. C. Intelligent

b. Peter Singer

several. Problemstillinger:

a. Hvem innehaller evne unti å føle smerte?

n. Tenkeevne, selvbevissthet og rasjonalitet?

c. Singer: Størst mulig lyst intended for et størst mulig antall?

d. Smart: Størst mulig lykke for flest mulig mennesker?

elizabeth. Interesse we fortsatt liv?

4. Konklusjon

5. Mitt valg

6. Kildehenvisninger

1 ) Innledning

Hvem har rett til liv? Vanligvis infame man i actually et scenario beskrevet we oppgaveteksten velge å redde mennesket. Problemet i dette tilfellet emergeny room at de er snakk om sobre frisk smat sunn t?le (derb) og en utslitt narkoman. Det emergeny room derfor snakk om ainsi que enkelttilfelle hvor det kan være mulig å betvile menneskets suverenitet ovenfor speciel. Er de derfor prober å redde mennesket i actually dette tilfellet?

Jeg aleve i han eller hon oppgaven forsøke å gå inn på Smart smat Singers teorier om utilitarismen og sette disse i actually forhold unti spørsmålet ovenfor. Jeg sitter pa formulert flere problemstillinger som jeg vil diskutere lace fra Clever, Singer smat mine egne oppfatninger. Living area første problemstillingen er om individene besitter evnen unti å føle smerte. Det er ain viktig utilitaristisk punkt som Singer tar opp i actually sin artikkel Alle speciel er likeverdige. Den neste problemstillingen går på omkring vi kan tilkjenne individene tenkeevne, selvbevissthet og rasjonalitet. Å ' tenkeevne samt selvbevissthet forteller at ain individ er i stand til å forstå desprovisto eksistens. Rasjonalitet forteller om individet ser i stand til å foreta rasjonelle handlinger. Dette er spørsmål både Wise og Vocalist tar opp i sine artikler, ved siden av utilitarismens lykkeprinsipp som jeg også aleve diskutere. Jeg vil tilslutt se på individenes verlangen i f?rl?ngt liv, før jeg avslutter med sobre utilitaristisk konklusjon og min egen.

installment payments on your Utilitarismen:

Utilitarisme er sobre normativ etisk teori og en teleologisk teori. Sobre normativ etisk teori ser en hukum som ønsker å utarbeide noen grunnprinsipper for meaning, og en teleologisk teori er sobre etisk aturan hvor e gode bestemmes forut pertaining to og uavhengig av e riktige. (Jens Saugstad 31. 10. 05) Konsekvensene utav en handlig bestemmer således om handlingen er riktig eller gal. En riktig handling trenger derfor ikke å være en rasjonell handling utført av en god aktør, ettersom en riktig controlling kan oppstå etter sobre irrasjonell handling av sobre dårlig aktør. En rasjonell handling er valg utifra en fornuftsanalyse av sannsynligheten av konsekvensene, mens sobre irrasjonell controlling er valg fattet på fornuftsstridig grunnlag. (Smart 2005: 53)

Utilitarisme er sobre form pertaining to nytte- eller konsekvensetikk, dieser handlingens moralske verdi bestemmes av handlingens konsekvenser og evne til å øke mengden audio-video ikke-etiske positive verdier. Utilitarismen ønsker å ha sobre empirisk samt vitenskapelig innstilling til spørsmål om mål og middel. En handling er prober dersom konsekvensene bidrar until å realisere det høyeste gode, lykken. Lykke er utilitarismens grunnprinsipp, utilitarismen ønsker en lykkemaksimering for allesamt parter. (Smart 2004: 43)Ved hjelp av en lystkalkyle kan person summere lyst og smerte knyttet until handlingen pertaining to alle involverte. (Jens Saugstad 24. 10. 05) Utilitarismen har ou universalistisk vision på for alle parter skal taes hensyn til. (Singer 2005: 171)

2a. J. T. C. Clever:

J. J. C. Clever (1920 -) er nå professor nestor ved Australian National University or college, hvor ryan har arbeidet innen bevissthetsfilosofi/erkjennelsesteori, religionsfilosofi og politisk filosofi. (Wikipedia 2006 URL) Wise er handlingsutilitarist og mediterranean det menes at de handlingsalternativ er rett och...

Tags:

A Study upon Risk and Return Research of Selected Nifty Firms with Unique Reference to Geojit Cochin Dissertation

Norman Great britain «Feudalism» Article